Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále také jen „smlouva„) uzavřené mezi společností SUPER DODÁVKY s.r.o., se sídlem Říčany, Černokostelecká 1623/14, PSČ 251 01, IČ 021 49 729, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215951 (dále jen „pronajímatel„), a nájemcem uvedeným v záhlaví smlouvy (dále jen „nájemce„) na pronájem dopravního prostředku.

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný smluvní vztah pronajímatele a nájemce založený smlouvou.

 

 1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

 

II.

Předmět a doba nájmu

 

 1. Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání dopravního prostředku a jeho příslušenství detailně specifikovaného v této smlouvě (dále jen „vozidlo“ nebo „předmět nájmu„).

 

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Sjednaná doba nájmu je uvedena ve smlouvě. Pro účely smlouvy a těchto obchodních podmínek se dnem rozumí 24 hodin od počátku nájmu a měsícem 30 dnů. Minimální doba nájmu je 1 den (24 hod.). Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Dohodou lze ukončit nájem kdykoliv a k jakémukoliv dohodnutému datu. Dohoda o skončení nájmu musí mít písemnou formu.

 

III.

Předání a převzetí vozidla

 

Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo, včetně příslušných dokladů a klíčů, ve stavu způsobilém užívání, s plnou nádrží pohonných hmot, v čase a místě uvedeném ve smlouvě. Při předání vozidla seznámí pronajímatel nájemce s technickým stavem vozidla. Nájemce je povinen si vozidlo před jeho převzetím prohlédnout, ověřit si jeho přesnou identifikaci a přezkoušet si ho. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol, který bude datován a opatřen podpisy obou smluvních stran.

 

IV.

Nájemné a poplatky

 

 1. Za pronájem vozidla bude nájemce platit pronajímateli nájemné ve výši a ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Nájemce zaplatí nájemné po ukončení nájmu vozidla. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než tři měsíce, platí nájemce nájemné měsíčně, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady škody, řádně a včas.

 

 1. V případě prodlení s úhradou plateb nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním vozidla, včetně náhrady škody, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Porušení této povinnosti lze považovat za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení úroku z prodlení, smluvní pokuty a práva na náhradu škody vzniklé z porušení této povinnosti.

 

 1. Pro případnou úhradu nedoplatků nájemce vůči pronajímateli na nájemném, k úhradě náhrady škody na majetku pronajatém nájemci, příp. k úhradě jiných závazků nájemce vůči pronajímateli souvisejících s tímto nájmem, je pronajímatel oprávněn vyžadovat po nájemci při podpisu smlouvy zaplacení peněžité jistoty ve výši uvedené ve smlouvě. Výše peněžité jistoty je určena v závislosti na aktuální výši nájemného konkrétního předmětu nájmu. Složením peněžité jistoty není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Pokud bude pronajímatel tuto peněžitou jistotu oprávněně čerpat, je nájemce povinen doplnit peněžitou jistotu na původní výši, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Peněžitá jistota bude při skončení nájmu nájemci vrácena (po přednostním započtení peněžitých pohledávek pronajímatele za nájemcem vyplývajících ze smlouvy, jako např. neuhrazené nájemné, náhrady škody, náklady na doplnění nádrže pohonnými hmotami do plné nádrže atd.), a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí vozidla.

 

V.

Práva a povinnosti nájemce

 

 1. Nájemce je oprávněn a zároveň povinen užívat předmět nájmu v souladu s touto smlouvou a těmito obchodními podmínkami, jako řádný hospodář a jen k účelu uvedenému v těchto obchodních podmínkách.

 

 1. Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené ve smlouvě. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně k osobním účelům. Nájemce nesmí používat vozidlo jiným než obvyklým způsobem. Vozidlo nesmí použít k rychlostní jízdě, soutěžení, přepravě nebezpečných látek, cvičným jízdám, taxislužbám atd. Nájemce je povinen v souvislosti s užíváním vozidla dodržovat návod výrobce k obsluze vozidla, všechny platné dopravní, celní, jakož i jiné obecně závazné právní předpisy, chránit a zabezpečit předmět nájmu před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.

 

 1. Nájemce je povinen po opuštění vozidla nenechávat ve vozidle klíče a doklady k němu ani jakékoliv volně ležící zavazadla nebo jiné předměty, které by mohly být podnětem k vniknutí třetí osoby do vozidla, a vozidlo uzamknout.

 

 1. Nájemce je povinen provádět běžnou údržbu vozidla (např. výměnu žárovek, doplňování provozních kapalin atd.), udržovat vozidlo, včetně vnitřních prostor, v čistém stavu, respektovat zákaz kouření ve vozidle a pravidelně kontrolovat stav provozních kapalin.

 

 1. Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli potřebu oprav vozidla, k jejichž zajištění se pronajímatel smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zavázal. Při porušení této povinnosti a způsobení škody na majetku pronajímatele odpovídá za tuto škodu v plném rozsahu nájemce a zároveň ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady.

 

 1. Nájemce nesmí na vozidle provádět jakékoliv úpravy, vestavby nebo změny. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy, vestavby a změny bez odkladu odstranil.

 

 1. V případě potřeby nájemce použít vozidlo pro cestu do zahraničí, je nájemce povinen tuto skutečnost pronajímateli předem oznámit. V případě, že nájemce bude užívat vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž bude vozidlo užívat.

 

 1. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na jeho výzvu přístup k vozidlu za účelem kontroly dodržování podmínek smlouvy a těchto obchodních podmínek a dále k provedení prohlídky technického stavu předmětu nájmu. Pronajímatel je povinen vykonávat kontrolu v rozsahu a v době, aby tím bylo co nejméně narušeno užívání předmětu nájmu nájemcem.

 

 1. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetí osobě.

 

 1. Porušení kterékoliv ze shora uvedených povinností lze považovat za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele. Při porušení těchto povinností a způsobení škody na majetku pronajímatele odpovídá za tuto škodu v plném rozsahu nájemce a ten je povinen vzniklou škodu poškozenému nahradit.

 

 1. Pokuty vyměřené nájemci za dopravní, příp. jiné přestupky, kterých se dopustí v souvislosti s užíváním vozidla, hradí nájemce.

 

VI.

Práva a povinnosti pronajímatele

 

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu nájmu. Předáním vozidla uděluje pronajímatel nájemci právo užívat vozidlo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, po dobu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním předmětu nájmu.

 

 1. Pronajímatel je povinen po dobu nájmu zajistit opravy a údržbu vozidla, jakož i pravidelné garanční a preventivní prohlídky vozidla (dále jen „opravy„). Nájemce je povinen umožnit provedení těchto oprav v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce má právo, aby mu po dobu opravy bylo pronajímatelem poskytnuto jiné vozidlo stejných nebo podobných parametrů. Náklady spojené s opravami nese pronajímatel, s výjimkou oprav, kdy jejich potřeba vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek smlouvy nebo těchto obchodních podmínek ze strany nájemce nebo osob, kterým nájemce umožnil přístup k vozidlu. V těchto případech uhradí náklady na opravy v plném rozsahu nájemce a dále odpovídá v plném rozsahu za škodu, která pronajímateli v důsledku tohoto jednání vznikne.

 

 1. V případě umístění systému GPS lokátor ve vozidle je pronajímatel oprávněn prostřednictvím tohoto GPS lokátoru provádět kontroly pohybu vozidla, rychlosti a bodů zastavení. Údaje zjištěné prostřednictvím GPS lokátoru považují účastníci této smlouvy za závazné. Pronajímatel je oprávněn použít systému GPS lokátoru i k vyhledání vozidla za účelem jeho odebrání při odstoupení od smlouvy nebo při nevrácení vozidla po ukončení smlouvy nebo za účelem vyhledání vozidla v případě neumožnění přístupu pronajímateli k vozidlu ze strany nájemce za účelem provedení kontroly uvedené v článku V. odst. 8 těchto obchodních podmínek.

 

 1. Při nakládání s osobními údaji nájemce je pronajímatel povinen řídit se ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

VII.

Pojištění vozidla

 

 1. Pronajímatel je povinen pojistit vozidlo pro případ jeho poškození nebo zničení v důsledku havárie nebo živelní události, pro případ odcizení vozidla a pro případ újmy způsobené provozem vozidla, a to v rozsahu zákonného pojištění (zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a havarijního pojištění v limitu jednotlivé pojistné události ***********,- Kč.

 

 1. Nájemce je povinen v případě vzniku jakékoliv pojistné události poskytnout veškerou součinnost. Nájemce je zejména povinen jakoukoliv pojistnou událost nahlásit Policii příslušného státu a zajistit veškeré potřebné dokumenty vztahující se ke vzniklé škodě (např. vyplnit Záznam o dopravní nehodě). Nájemce je povinen každou pojistnou událost neprodleně oznámit pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti je nájemce povinen uhradit pronajímateli případný postih ze strany pojišťovny. V případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem, odpovídá za tuto škodu nájemce. Nájemce zároveň odpovídá za škody, které pojišťovací ústav odmítne uhradit z důvodů porušení povinností ze strany nájemce.

 

VIII.

Vrácení vozidla

 

 1. Při skončení nájmu je nájemce povinen předat (vrátit) vozidlo, včetně příslušenství, dokladů k vozidlu a klíčů, pronajímateli v takovém stavu, v jakém bylo v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, s plnou nádrží pohonných hmot, v čase a místě uvedeném ve smlouvě. O odevzdání a převzetí předmětu nájmu bude sepsán protokol, který bude datován a opatřen podpisy obou smluvních stran.
 2. V případě, že by nájemce nepředal pronajímateli předmět nájmu řádně a včas, uhradí pronajímateli za každý i započatý den prodlení, jako smluvní pokutu (dle ust. § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.), částku ve výši 1.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty se neruší právo pronajímatele domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty.

 

IX.

Doručování

 

Jakákoliv písemnost, která má být doručena podle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, může být doručena osobně nebo „do vlastních rukou“ prostřednictvím provozovatele poštovních služeb smluvní straně, které má být doručena, na její adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, příp. na jinou adresu, kterou smluvní strana sdělila písemně druhé straně.

 

Jakákoliv taková písemnost bude považována za doručenou:

 

 1. a) jestliže byla doručena osobně,
 2. b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dnem doručení písemnosti jejímu adresátovi, v případě nepřevzetí písemnosti, příp. odmítnutí převzetí nebo nevyzvednutí zásilky, desátým (10) dnem od uložení písemnosti u provozovatele poštovních    služeb.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Smluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem vyplývající ze smlouvy a z těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platí ve znění zveřejněném na internetových stránkách pronajímatele www.superpujcovnadodavek.cz v den uzavření smlouvy. Pronajímatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit, přičemž veškeré změny budou zveřejněny na internetových stránkách pronajímatele.

 

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. května 2017

 

Back to top